ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A DUALS TÁRSKERESŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 28. cégjegyzékszám: 07-09-029048; adószáma: 14558977-2-07) a továbbiakban: Szolgáltató) és a


DUALS TÁRSKERESŐ Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza


Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek

Jelen szerződés a továbbiakban ÁSZF

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.randikartyak.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.


1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


1.3. A Webáruház szolgáltatásait akkor jogosult az Ügyfél igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „megrendelés” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató annak létrejöttét követő 3 (három) évig őrzi.

2. A megrendelés

2.1. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Webáruház képkatalógusában szereplő tárgyak egyedi készítésű, kis példányszámú termékek.


2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár (bruttó ár). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.


2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


2.5. Az ügyfelet ezúton a Szolgáltató tájékoztatja, hogy a weboldalon árult termékek egyedi avagy kisszériás termékek, melyek utángyártás során minimálisan eltérhetnek az oldalon feltüntetett képtől.


2.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


2.7. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Termék átvétele futárszolgálat segítségével történhet.


A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban és az Ügyfél által megjelölt címre szállítja ki, amennyiben a vásárló ezt a szállítási formát választja.


3.2. A vételár kiegyenlítése a megrendelésben szereplő módon történik.


3.3. Minden küldemény a szállítás alatt esetlegesen bekövetkezendő bármilyen káresemény ellen biztosítva van, a biztosítás költsége a megrendelt Termék szállítási költségének részét képezi.


A Terméket kézbesítő futárszolgálat a küldeményt legfeljebb két (2) alkalommal kísérli meg, előzetesen egyeztetett időpontban a Vevő részére átadni. A második alkalom sikertelensége esetén a küldemény visszaszállításra kerül az Eladóhoz.


3.4. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4. A szolgáltatástól való elállás lehetősége

4.1. Az írásban leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5.) Korm. rend. tartalmazza.


4.2. Az Ügyfél elállási jogát jogosult gyakorolni:


4.2.1. Az Ügyfél indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.

Kézhezvételi időpontnak számít az átvétel időpontja, mely a szállítmányozó cég papírjain

szerepel.


4.2.2. A bontatlan és sértetlen terméket amennyiben az Ügyfél saját költségén a számlával visszaküldi a Szolgáltató címére (Duals Társkereső Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 28.), úgy 15 munkanapon belül visszautalja a Szolgáltató a vételárat a megadott számlaszámra. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.


4.3.Az Ügyfél nem jogosult elállási jogát gyakorolni:


4.3.1.- ha a terméket az Ügyfél már használatba vette, és nem tudja bontatlan csomagolásban, sérülés mentesen a Szolgáltató részére visszajuttatni, a Szolgáltató nem köteles, és nem is vállalja a termék visszavásárlását.


4.4. Ha a megrendelt termék hibás, vagy esetleg a szállítás során megsérült (szállítmányozóval felvett jegyzőkönyvben rögzítettek szerint), akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, az Ügyfél választása szerint árengedményt kaphat vagy

elállhat a vásárlástól.

5. Szavatosság, jótállás

5.1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.


5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja garanciális igényét, ha a terméket nem rendeltetés szerűen használta. Vegyi anyagok lúgos-, savas-, sós-, klóros-, termál, vagy gyógyvíz, kozmetikai készítmények, elszíneződéseket okozhatnak a felületeken. Karcolódásból, ütődésből eredő sérülések ugyancsak nem tartoznak a garanciális kötelezettségek körébe.

6. Egyebek

6.1.Szolgáltató kijelenti, hogy az oldalain, általa megjelentetett tartalmak, és adatok tekintetében az azokban található információk pontosak, valósak és helytállóak, illetve nem sértik harmadik személyek jogait.

Kijelenti továbbá, hogy csak az olyan általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, híreket adja át, melyek átadásához az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

A Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.


6.2. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél adataihoz illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.


6.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


6.4. Az Ügyfél visszavonásig /törlésig/ érvényes hozzájárulásával a Szolgáltató jogosult részére reklámanyagok, meghívók, értesítések küldésére.


6.5 Az Ügyfelek adatainak kezelése az 1992. évi LXIII – a személyes adatvédelemről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – törvény rendelkezései szerint történik.


6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


6.7. A Szolgáltató kötelezőnek tekinti magára nézve a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.


6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, az info@duals.hu e-mail címen történik.


6.9. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Kövess minket Social Media platformjainkon is